مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ثبت پرسشنامه

این قسمت مخصوص کاربران ورود داده ها میباشد، شما بعنوان کاربر ثبت میتوانید:
  • پرسشنامه های تکمیل شده را ثبت کنید
  • پاسخنامه های ثبت شده خود را مشاهده و در صورت لزوم ویرایش کنید

استخراج داده ها:

این  قسمت مخصوص مجریان طرح میباشد شما به عنوان مجری میتوانید:
  • داده های ثبت شده را مشاهد و درصورت لزوم ویرایش کنید
  • داده های ثبت شده را با فرمتهای قابل استفاده در اکسل استخراج نمایید

بررسي شیوع جهش های ژن BRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان دارای سابقه خانوادگی كه بصورت غیر انتخابی و درگروه خانواده های پر خطر باسرطانهای پستان و تخمدان قرار دارند مي باشد.


مدیر اجرایی طرح:

طراح وبسایت و بانک اطلاعاتی:

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به مرکز تحقیقات سرطان